Cash pooling

Blog

Cash pooling je jedným z moderných nástrojov efektívneho riadenia finančných zdrojov (cash managementu) v rámci jedného podniku alebo častejšie v rámci skupiny kapitálovo prepojených spoločností, ktoré ponúkajú bankové inštitúcie. Využíva sa najmä väčšími spoločnosťami alebo holdingovými korporáciami vlastníkmi niekoľko účtov s rôznymi debetnými a kreditnými zostatkami s cieľom vyrovnania rozdielov medzi týmito účtami a zhodnotením zdieľaných prostriedkov. Menej obvyklé, nie však nemožné, je využitie cash poolingu kraji, obcami  a nimi zriadenými príspevkovými organizáciami.

Všeobecné princípy -východiská pre cash pooling

  • V legislatíve Slovenskej republiky  neexistuje špeciálna právna úprava vzťahov medzi spoločnosťami, ktoré tvoria holdingovú štruktúru t.j. Holdingový zákon.
  • Úroky z medzipodnikových pôžičiek (vrátane úrokov z úverov poskytnutých od zahraničného subjektu alebo zahraničnému subjektu) sú z daňového hľadiska odpočítateľnou položkou. Princíp „ceny obvyklej na trhu“ (Arm’s length principle) musí byť vždy aplikovaný pri obchodných aktivitách medzi vzájomne prepojenými subjektami.
  • Úroky platené slovenským daňovým rezidentom zahraničnému subjektu - daňovému nerezidentovi SR sú zdaňované zrážkovou daňou. Základná sadzba zrážkovej dane je 19%, sadzba dane vo výške 35% sa uplatňuje voči klientom z nezmluvných štátov. Základná sadzba zrážkovej dane môže byť znížená v súlade s ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia (za predpokladu, že je preukázateľný daňový domicil).
  • S účinnosťou od 1. 1. 2005 sa legislatíva na Slovensku čiastočne zharmonizovala so smernicou EU o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov EU (č. 2003/49/ES z 3. 6. 2003). Táto direktíva sa plne implementovala na Slovensku od 1. 5. 2006.
  • Na úroky z úverov a kreditných zostatkov sa neaplikuje DPH.
  • Účtovanie prevodov medzi spoločnosťami a účtovanie výsledkov poolingu musí byť v súlade s platnými účtovnými pravidlami (Zákon o účtovníctve).

Podstata cash poolingu

Zmyslom cash poolingu je prepojenie zostatkov bankových účtov tak, aby ich záporné zostatky boli automaticky vykompenzované prebytkami peňažných prostriedkov na ostatných  účtoch. Za tým účelom zriaďuje banka jeden centralizovaný bankový účet (tzv. hlavný účet), na ktorý v pravidelných intervaloch prevádza debetné a kreditné zostatky účtov spoločnosti alebo kapitálovo spojených osôb, spravidla je na ňom možné dovoliť i čerpanie kontokorentu. Takto jednotný koncentrovaný zostatok finančných prostriedkov je úročený podľa podmienok cash poolingové zmluvy dojednanou v banke , pričom na zúčastnené účty sú následne pripísané úroky z vkladov (tj. prevody kladných zostatkov) alebo zaťažené  nákladovými úrokmi (pri vyrovnávaní záporných zostatkov).

Master účet je riadený  tzv. cash pool leaderem, tj. centrálou podniku alebo spoločností v skupine (spravidla ide o materskú spoločnosť), ktorá má na starosti správu krátkodobého finančného majetku, optimalizáciu likvidity, výšku nákladov a výnosových úrokov a kontrolu vnitropodnikového či vnitroskupinového financovania.

Cash poolingová banka zostavuje detailné mesačné výpisy všetkých peňažných tokov vnútri podniku/skupiny vrátane úrokov, a to pre každý bankový účet zapojený do cash poolingu.

Výhody cash poolingu

K hlavným výhodám cash poolingu teda logicky patrí celkový prehľad o finančných prostriedkoch v poolovej štruktúre, kontrola cash flow a likvidity skupiny/podniku, efektívneho interného financovania  dcerskych  spoločností (pokles potreby externých úverov, ľahšia orientácia v úverových produktoch  zníženie potreby držať rezervné prostriedky pre neočakávané  udalosti ), a optimalizácia úrokov (zníženie nákladových a zvýšenie výnosových úrokov).

Bankový cash pooling - Reálny Cash Pooling - ”Zero Balancing”

Je založený na reálnych prevodoch finančných prostriedkov medzi účtami účastníkov Cash Pooling systému.
Všetci účastníci Cash Pooling systému majú otvorený účet v jednej financujúcej banke
Banka  otvorí špeciálny účet tzv. “Master Account” (MA) pre účely koncentrácie finančných prostriedkov.
Master Account je napojený na úverovú linku.
Kreditné alebo debetné zostatky účtov účastníkov pooling systému sa na konci každého pracovného dňa automaticky prevádzajú v prospech alebo na ťarchu
MA., t.j.: na MA je konsolidovaný zostatok, alebo na účtoch účastníkov je zostatok nulový.
Úrok je kalkulovaný z denných zostatkov na MA a jeho suma je vyplatená v prospech účastníkov alebo splatná na ťarchu účastníkov na mesačnej báze.

Bankový cash pooling - Fiktívny Cash Pooling

Fiktívny Cash Pooling je založený na fiktívnej konsolidácii zostatkov účtov účastníkov Cash Pooling systému.
Všetci účastníci majú otvorený účet v jednej banke.
Kreditné aj debetné zostatky zostávajú na účtoch účastníkov; je poskytnutá spoločná agregátna úverová linka pre všetkých účastníkov alebo každý účastník má vlastnú úverovú linku.
Denné zostatky sú fiktívne konsolidované a úroky sa vypočítavajú na základe fiktívne konsolidovaného zostatku.

Výhody zavedenia pooling systému

Efektívnejšie využitie vnútorných finančných zdrojov.
Úspora úrokových nákladov.
Lepšie podmienky pre riadenie finančných tokov a výkon operácií Treasury.

Holdingový cash pooling

Cash pooling predstavuje spôsob financovania, pri ktorom dochádza k presunu finančných prostriedkov v rámci koncernu z jednotlivých účtov spoločnosti na iné účty spoločnosti, napríklad z materskej spoločnosti na dcérske, ktorým sa zabezpečí lepšie úročenie a znižujú sa transakčné náklady.
Špecifické postupy účtovania v rámci opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v zmysle neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v PÚ“) nie sú definované.

Podľa § 53 postupov účtovania v PÚ sa na účte 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti účtujú pohľadávky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto pohľadávky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c). Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku.

Podľa § 54 postupov účtovania v PÚ sa na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti účtujú záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť, a záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c). Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.

Spoločnosť po zavedení cash poolingu bude jednotlivé finančné transakcie prevádzať na účet materskej spoločnosti, pri ktorých dochádza k presunu finančných prostriedkov v rámci koncernu z jednotlivých účtov jednej spoločnosti na účty inej spoločnosti, napríklad zostatky bežných účtov budú prevedené po zavedení cash poolingu na účet materskej spoločnosti a pohľadávka voči materskej spoločnosti sa zaúčtuje na účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti a záväzky voči materskej spoločnosti sa zaúčtujú na účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti. Na konci mesiaca sa zistí stav pohľadávok a záväzkov alebo koncové mesačné stavy na jednotlivých účtoch budú vykazovať zostatky.

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica