Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť ekoposs+ s.r.o., so sídlom Sadová 3/A 905 01 Senica, IČO: 51104008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 40990/T (ďalej ako „ekoposs+ s.r.o.“).

ekoposs+ s.r.o. spracúva tieto skupiny osobných údajov:

  • Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť ekoposs+ prevádzkovateľom, keďže spoločnosť definuje účel a spôsob ich spracúvania,

Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť ekoposs+ sprostredkovateľom, keďže spoločnosť príslušné údaje spracováva v mene svojich klientov, ktorí definujú účel a spôsob ich spracovávania.

ekoposs+ spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20166/ 79  zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

V zmysle Nariadenia spoločnosť ekoposs+ prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú (ďalej ako “dotknutá osoba”). Spoločnosť ekoposs+ je povinná dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracúvaní osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje Nariadenie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracovanie osobných údajov.

ekoposs+ ako prevádzkovateľ zbiera osobné údaje na nasledovné účely:

Marketing

Účel zbierania osobných údajov: zasielanie odborných newslettrov, pozvánok na školenia a iných markertingových materiálov

Právny základ: súhlas (článok 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia) a oprávnený záujem (článok 6, ods. 1 písm.  f) Nariadenia) – na komerčné účely prevádzkovateľa – prezentácia poskytovaných a nových služieb

Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mail, pracovná pozícia, telefónne číslo

Prijímatelia: dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločnosti ekoposs+ výhradne na účely obsluhy

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Doba uloženia: na dobu 5 rokov

Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potenciálnych klientov spoločnosti ekoposs+ a iných jednotlivcov, ktorí majú záujem o zasielanie našich materiálov (newslettrov, pozvánok, informačných a iných marketingových materiálov)

Kategórie spracúvania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica