Charitatívna reklama

Blog

Inštitút charitatívnej reklamy bol do nášho právneho poriadku zavedený novelou č. 344/2017 Z. z. zákona o dani z príjmov. Novou právnou úpravou sa zaviedlo u občianskych združení, nadácií, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby[1] (ďalej len „neziskové subjekty“) oslobodenie príjmov plynúcich z reklamy na charitatívne účely,[2] a to až do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie.

Zákon zároveň ustanovil ako podmienku pre oslobodenie príjmu do 20 000 eur od dane z príjmov povinnosť týchto právnych foriem právnických osôb použiť oslobodené príjmy iba na všeobecne prospešné účely ako sú:

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
podpora a rozvoj športu,
poskytovanie sociálnej pomoci,
zachovanie kultúrnych hodnôt,
podpora vzdelávania,
ochrana ľudských práv,
ochrana a tvorba životného prostredia,
veda a výskum,
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Reklamu, pri ktorej sú splnené uvedené podmienky, je možné označiť ako „charitatívna reklama“.

Nezdanene pre neziskovky

V súlade s ustanovením § 17 ods. 3 písm. m) zákona o dani z príjmov, nezahŕňajú nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia a neinvestičný fond príjem z reklám do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom o tomto výnose účtovali, ale až v tom zdaňovacom období, v ktorom predmetný príjem z reklám skutočne prijali (napr. na bankový účet). Zároveň, tento vymedzený okruh daňovníkov, ktorému plynú príjmy z reklám podľa § 13 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov, postupuje pri zahrnovaní výdavkov vynaložených na príjmy nezahŕňané do základu dane podľa § 21 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov (t. j. takéto výdavky nemožno považovať za daňové).

Teda Príjmy z reklám plynúce vybraným neziskovkám môžu byť oslobodené od dane z príjmov. Jednou z podmienok je aj charitatívny účel použitia príjmov z reklamy

Reklama musí byť určená na charitatívne účely. Pre sumu oslobodenú od dane existuje limit a tým je 20 000 eur za zdaňovacie obdobie. V prípade príjmu z charitatívnych reklám, ktorý presiahne za jedno zdaňovacie obdobie 20 000 eur platí, že oslobodiť je možné príjem do limitu a zvyšnú časť musia neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie či neinvestičné fondy započítať do základu dane (t. j. takúto presahujúcu sumu výnosu nechať ako súčasť základu dane). 

Dosiahnutý príjem je na uvedený účel možné použiť najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sú tieto príjmy prijaté neziskovou organizáciou, občianskym združením, nadáciou, neinvestičným fondom. Ak oslobodený príjem nestihnú použiť na vymedzený účel, sú povinné zahrnúť tieto príjmy alebo tú časť, ktorú nestihli použiť, zahrnúť do základu dane, a to najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

Reklama ako daňový náklad po zaplatení

Daňová uznateľnosť výdavkov na strane objednávateľa reklamy

Na strane objednávateľa reklamy, teda osoby, ktorá vynakladá na reklamu výdavky, platí, že tieto výdavky, sú daňovo uznateľné len po zaplatení podľa § 17 ods. 19 písm. i) zákona o dani z príjmov. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, musia byť výdavky na reklamu poskytnutú neziskovej organizácii, občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, uhradené k 31. decembru roka, za ktoré sa daňové priznanie podáva, aby boli výdavky uznané za daňové.

Podmienkou pre daňovú uznateľnosť výdavku objednávateľa je zaplatenie celej sumy príslušného výdavku (záväzku) bez ohľadu na limit pre oslobodenie príjmu 20 000 eur.

Podnikatelia - objednávatelia reklamy s prívlastkom „charitatívna“ si poskytnuté prostriedky môžu uplatniť (obdobne ako pri bežnej reklame) ako daňovo uznané výdavky v rámci kalendárneho roku, v ktorom boli vynaložené („po zaplatení“). U podnikateľov neobsahuje zákon žiadne limity pokiaľ ide o počet podporených subjektov neziskového sektora resp. celkový objem finančných prostriedkov, ktoré môže podnikateľ v jednom zdaňovacom období vynaložiť na reklamu s prívlastkom „charitatívna“, t.j. neziskovým subjektom na všeobecne prospešné účely. Podstatné zvýhodnenie však nastáva od 1.1.2018 pre šíriteľa reklamy, t.j pre podporovaný neziskový subjekt (občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby), ktorý má príjem z charitatívnej reklamy do 20 000 eur ročne oslobodený od dane.

Limit 20 000 eur ročne je súčet príjmov z charitatívnej reklamy za jedno účtovné obdobie jednej právnickej osoby. To znamená, že neziskový subjekt môže do tohto limitu započítať príjmy z charitatívnej reklamy od viacerých objednávateľov reklamy, musia byť však poskytnuté, aj použité na hore uvedené všeobecne prospešné účely.

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica