Nové podmienky registrácie DPH

Blog

Aktuálne do 31. decembra 2024 je tuzemská zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Následne daňový úrad vykoná registráciu pre DPH najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registrácii. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom DPH dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre DPH.

Od 1.1.2025

registrácia tuzemskej zdaniteľnej osoby ostáva stále v platnosti tak ako naďalej v nasledujúcich prípadoch, a to dňom:

  • kedy sa stala právnym nástupcom platiteľa zaniknutého bez likvidácie;
  • nadobudnutia hmotného či nehmotného majetku v rámci nadobudnutého podniku či jeho časti,
  • dodania stavby alebo stavebného pozemku (ale pozor, zvyšuje sa limit na 62 500 eur),
  • v ktorom prijme platbu pred dodaním stavby alebo stavebného pozemku podľa bodu vyššie,
  • uľahčenia dodania tovaru pre osobu neusadenú na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania (§ 8 ods. 7 zákona o DPH).

Tiež zostáva zachovaná  aj povinnosť registrácie za platiteľa DPH dňom účinnosti premeny pri odštiepení či cezhraničnom odštiepení.

Obrat 2025

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň či bydlisko v tuzemsku, alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava sa stáva platiteľom DPH:

  • prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý hodnota bez DPH dodaných tovarov alebo služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do obratu presiahla 50 000 eur,
  • dodaním tovaru alebo služby, ktorým hodnota bez DPH dodaných tovarov alebo služieb touto osobou, ktoré sa zahŕňajú do obratu, v prebiehajúcom kalendárnom roku presiahne 62 500 eur.

Povinnosť registrácie za platiteľa DPH bude od roku 2025 pre tuzemské podniky s obratom za predchádzajúci rok väčším ako 50 000  EUR.
Podniky budú platiteľmi DPH od januára nasledujúceho roka, v ktorom dosiahnu tento obrat, no pokiaľ podnik v kalendárnom roku dodaním tovaru alebo služby prekročí obrat 62 500 EUR  stane sa platiteľom dane dňom, v ktorom dodá tento tovar.
Zároveň sa mení aj registračné konanie. Skracuje sa lehota na podanie žiadosti o registráciu na 5 dní.

Neskorá registrácia po novom

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa zásadne mení ustanovenie zákona, ktoré upravuje oneskorenú registráciu pre DPH.

V prípade, ak si platiteľ nesplnil registračnú povinnosť pre daň podľa § 4 alebo § 5 alebo podal túto žiadosť oneskorene, je povinný oneskorene podať daňové priznania a kontrolné výkazy. Tie musia byť podané v chronologickom poradí od prvého obdobia, za ktoré ich nepodal, z dôvodu nesplnenia registračnej povinnosti v zákonom ustanovenej lehote.

Neskorá registrácia do 31.12.2024

Doterajšia právna úprava umožňovala podať zdaniteľnej osobe jedno „mimoriadne“ daňové priznanie, v ktorom vykázala všetky tieto transakcie.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov definuje, že zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat 49 790 eur. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní od doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registráciu pre DPH sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Ak však zdaniteľná osoba túto žiadosť nepodala v stanovenej lehote, a toto oneskorenie je viac ako 21 dní, zdaniteľná osoba je povinná postupovať podľa § 69 ods. 13, § 55 ods. 3 a § 78 ods. 9 zákona o DPH, ktorý upravuje práva a povinnosti tejto zdaniteľnej osoby za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH.

Žiadosť o registráciu pre DPH sa podáva elektronicky prostredníctvom tlačiva s názvom “Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia”. Žiadosť je potrebné podať čo najskôr po zistení, že zdaniteľná osoba bola povinná sa registrovať za platiteľa DPH. Od dátumu registrácie sa následne odvíja, kedy skončí obdobie, za ktoré je potrebné podať mimoriadne daňové priznanie a doplatiť DPH.

Doterajšia právna úprava teda umožňuje  podať zdaniteľnej osobe jedno „mimoriadne“ daňové priznanie, v ktorom vykáže všetky tieto transakcie.

Novelou od 1.1.2025  sa výrazne zvýši administratívna záťaž daňových subjektov pri oneskorenej registrácii. Neskoré podania daňových výkazov navyše podliehajú sankciám.

Registrácia zahraničných osôb

nové znenie § 5 zákona o DPH,  presne vymedzuje, kedy vzniká zahraničným osobám povinnosť registrácie.
Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, sa stáva platiteľom:

  • dodaním tovaru alebo služby, ktoré je predmetom dane (okrem vymedzených dodaní tovarov alebo služieb),
  • prijatím platby pred dodaním tovaru alebo služby podľa písmena a),
  • nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré je predmetom dane, ak nejde o malý podnik zahraničnej osoby, ktorý uplatňuje oslobodenie od dane, a ak nejde o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré sa považuje za zdanené.

Zahraničná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa stala platiteľom. Daňový úrad Bratislava po preverení žiadosť, zaregistruje daňovníka, pridelí mu identifikačné číslo pre daň a vydá rozhodnutie o registrácii pre daň najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

V znení účinnom do 31.12.2024 sa zahraničné osoby musia registrovať pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Po novom sa tieto zahraničné osoby musia registrovať až keď nastane jedna z vyššie uvedených skutočností.

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica