Nové povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem a zdaňovanie príjmov z digitálnych platforiem od 1.1.2024

Blog

Základné pojmy:

Digitálna platforma je hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií. Táto definícia bola doplnená do zákona č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) do ustanovenia § 2 písm. ag) s účinnosťou od 1. 1. 2018.

Na Slovensku pôsobia viaceré typy digitálnych ubytovacích a dopravných platforiem.

Cez tieto digitálne platformy poskytujú fyzické osoby alebo právnické osoby ubytovacie služby alebo pre tieto spoločnosti jazdia.

DAC7 je smernica Európskej únie o medzinárodnej spolupráci ovplyvňujúca všetkých prevádzkovateľov internetových platforiem, ktoré umožňujú predaj tovaru a vybraných služieb (napr. poskytnutie nehnuteľností, dopravného prostriedku či nejakú formu osobnej služby) prostredníctvom ich webových rozhraní. Smernica sa vzťahuje na  prevádzkovateľov platforiem. Platformy od nich môžu vyžadovať spoluprácu, ale hlavne – platformy budú informácie o ich obchodoch a tržbách poskytovať správcovi dane.

Smernica DAC7 je implementovaná do legislatívy SR zákonom č. 250/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“).

V dôsledku toho musia platformy, ako eBay, Airbnb alebo Booking, nahlasovať zárobky predajcov daňovému úradu. Tento úrad na základe informácií skontroluje, že sú všetky zárobky súčasťou daňového priznania, no tiež to, či predajca odviedol daň, ktorú mal odviesť.

O čom sa informuje ?

Predmetom výmeny DAC7/DPI sú informácie o predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu, ktorí vykonávajú vybrané činnosti, ktoré sú definované v § 22h písm. i) zákona. Konkrétne informácie, ktoré oznamujúci prevádzkovateľ platformy oznamuje sú uvedené v § 22i ods. 1 zákona. V zmysle § 22h písm. o) zákona sa za predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu považujú predávajúci, ktorí sú rezidentmi na daňové účely v SR alebo členskom štáte EÚ alebo v zmysle § 22p ods. 1 zákona sú rezidentmi v niektorom z kvalifikovaných nečlenských štátov.

Cieľom je identifikovať subjekty generujúce zisk prostredníctvom digitálnych platforiem a zabezpečiť riadne zdanenie z hľadiska všetkých daní.

Od 1. januára 2023 je možné využiť elektronický formulár Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI na portáli Finančnej správy. Tento formulár je potrebné podať do 15 dní od okamihu, kedy subjekt, ktorý sa stáva oznamujúcim prevádzkovateľom platformy, prevzal túto úlohu.

V prípade tzv. „neusadených“ prevádzkovateľov platforiem, ktorí podliehajú určitým podmienkam definovaným v zákone, zostáva povinnosť zaregistrovať sa buď na Slovensku, alebo v jednom z členských štátov EÚ.
Prvú správu bolo potrebné podať už v januári 2024, zber údajov začal pred rokom, v roku 2023.

Je dôležité zdôrazniť, že predávajúcim z predmetného zákona nevyplývajú žiadne nové povinnosti. Povinnosť osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom digitálnych platforiem, či už ako fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, je platiť z týchto príjmov daň. Táto povinnosť nie je nová a ani sa nijako nemení vyššie uvedeným zákonom.

Ďalšou nepravdivou informáciou, ktorá sa často v médiách objavuje je, že pre DAC7 sa musí zaregistrovať každý, kto (napríklad aj jednorazovo) predá predmety osobnej spotreby na inzertných internetových stránkach. FR SR potvrdzuje, že v zmysle zákona žiadna takáto osoba nemá povinnosť sa registrovať vo Finančnej správe SR a taktiež neplatí tvrdenie, že by túto registráciu bolo potrebné vykonávať každý mesiac.

Povinnosť registrovať sa od 01.01.2023 majú iba tzv. neusadení prevádzkovatelia platforiem z krajín mimo Európskej Únie, ktorí sú presne definovaní v § 22h písm. e) druhého bodu zákona.

Príklad č.1 :
Prevádzkovateľ platformy zaradí do ponuky na svojom webovom sídle príslušnú činnosť/činnosti a kontaktné údaje na predajcu. Záujemca/kupujúci kontaktuje predávajúceho priamo  napr. telefonicky alebo e-mailom; zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa neuzatvárajú prostredníctvom platformy ani platba nie je uhradená cez platformu. Tento typ prevádzkovateľa platformy je vylúčený z oznamovacej povinnosti DAC7 a v zmysle zákona nemá žiadne povinnosti a považuje sa za vylúčenú platformu. (Viac o vylúčenej platforme je uvedené nižšie).

Príklad č.2:
Prevádzkovateľ platformy zaradí do ponuky na svojej webovej stránke príslušnú vybranú činnosť/činnosti, kontaktné údaje predajcu a cenu. Prevádzkovateľ platformy umožní komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom platformy, prípadne aj uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom platformy, avšak platba za vybranú činnosť sa nezrealizuje prostredníctvom platformy a konečná odplata zaplatená predávajúcemu môže byť vyššia, rovnaká alebo nižšia ako suma uvedená v zmluve (prípadne uvedená v ponuke). 2 Takýto prevádzkovateľ platformy a takýto druh činnosť spadá do rozsahu oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa platformy podľa DAC7. Za týchto konkrétnych okolností  sa od prevádzkovateľa platformy očakáva, že bude oznamovať výšku odplaty, ktorá bola uvedená v ponuke, t. j. nemusí to byť presná suma, ktorá bola v skutočnosti predávajúcemu vyplatená  ale suma, ktorá je za daných okolností známa, teda ju vie „primerane určiť“ podľa sumy, ktorá bola inzerovaná na jeho digitálnej platforme. Konečná odplata zaplatená predávajúcemu môže byť vyššia, rovnaká alebo nižšia ako suma uvedená v ponuke/v zmluve. Od prevádzkovateľa platformy sa neočakáva, že bude ďalej skúmať, akú skutočnú sumu predávajúci dostal v hotovosti alebo na svoj bankový účet.

Príklad č.3:
Prevádzkovateľ platformy na svojej webovej stránke uvádza príslušnú vybranú činnosť/činnosti, kontaktné údaje predávajúceho a cenu. Prevádzkovateľ platformy uľahčuje uzatvorenie zmluvy a zaplatenie /výber odplaty za takúto vybranú činnosť/činnosti prostredníctvom platformy. Na takéhoto Prevádzkovateľa platformy sa vzťahuje oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa platformy podľa DAC7 a prevádzkovateľ platformy má oznamovať výšku odplaty, ktorú sprostredkoval prostredníctvom svojej platformy pre predávajúceho. Keďže odplatu vybral prevádzkovateľ platformy a následne ju previedol na účet predávajúceho, prevádzkovateľ platformy má poznať a nahlásiť presnú sumu.

Kedy?

Oznamujúci prevádzkovateľ platformy, ktorý nie je vylúčeným prevádzkovateľom platformy podľa § 22h písm. d) zákona ani vylúčenou platformou podľa § 22h písm. b) zákona oznámi informácie v zmysle § 22i ods. 1 zákona prostredníctvom elektronického formulára Oznámenie DAC7/DPI uverejneného na portáli finančnej správy do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci identifikovaný ako predávajúci podliehajúci oznamovaniu. Prvým oznamovacím obdobím je rok 2023 a informácie bolo potrebné podať do 31.01.2024.

Ak nepodám?

Aké sú sankcie za nepodanie/oneskorené podanie Oznámenia DAC7/DPI? V prípade, ak informácie týkajúce sa predávajúcich podliehajúcich oznamovaniu neboli oznámené oznamujúcim prevádzkovateľom platformy v zmysle § 22i ods. 2 alebo ods. 5 zákona, alebo neboli oznámené iným prevádzkovateľom platformy, ktorý bol uvedený vo formulári Vyhlásenie oznamujúceho prevádzkovateľa platformy, alebo boli oznámené po lehote, bude oznamujúcemu prevádzkovateľovi platformy udelená pokuta v zmysle § 22n ods. 1 písm. c) zákona za nesplnenie povinnosti oznamovania informácií až do výšky 10 000 eur a to aj opakovane.

Cez portál finančnej správy

Zóna DAC7 je samostatná zóna Portálu finančnej správy (ďalej len „PFS“), ktorá zabezpečuje Používateľom DAC7 alebo Používateľom PFS prístup k elektronickým službám a dátam pre uplatňovanie osobitných úprav DAC7 (povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v z.n.p.). Modul poskytuje služby týkajúce sa interakcie medzi subjektom DAC7 a jednotlivými agendami finančnej správy, pri ktorých sa vyžaduje autentifikácia používateľa. DAC7 zabezpečuje používateľovi prístup k elektronickým službám, správam a personálnym nastaveniam.
Vstup do zóny DAC7 je umožnený iba registrovaným používateľom DAC7 a PFS. Ak registrovaný používateľ PFS už má pridelené ID, prihlasuje sa týmto ID. Nie je potrebná opätovná registrácia pre DAC7 a pridelenie ďalšieho ID.

Slovenský prevádzkovatelia platforiem

Od 1. januára 2023 nie je povinnosť registrácie platná pre prevádzkovateľov platforiem, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky. Títo prevádzkovatelia nemusia vykonávať registráciu na Slovensku, pretože potrebné formuláre na plnenie oznamovacej povinnosti DAC7 budú pridelené priamo v ich osobnej internetovej zóne po prihlásení sa na portáli Finančnej správy po 1. januári 2023 alebo po 1. januári 2024, kedy sú  dostupné základné oznamovacie formuláre DAC7.

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica