Odmena pre zamestnanca bez odvodu a dane

Blog

Zamestnanecká súťaž je oslobodená od daní a poistného a zároveň je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Daňový náklad pre zamestnávateľa

Hodnota ceny zakúpenej zamestnávateľom do zamestnaneckej súťaže, ktorá je zaúčtovaná v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaná v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), ktorej vynaloženie na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov zamestnávateľ preukáže, napr. vypracovanou smernicou, z ktorej budú jasné pravidlá súťaže, priebeh súťaže, ceny, ktoré môžu súťažiaci vyhrať, vyhodnotením súťaže a pod., je v súlade s § 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom zamestnávateľa. Zamestnávateľ ich nadväzne na ustanovenie § 17 ods. 1 ZDP zahrnie do základu dane tak, ako bolo o nich účtované v účtovníctve zamestnávateľa.

Príklad: Aké ma zamestnávateľ povinnosti voči správcovi dane v prípade, ak organizoval súťaž pre zamestnancov a jeden zamestnanec následne vyhral vecnú výhru presahujúcu 350 eur. Tento zamestnanec si bude robiť daňové priznanie za rok 2023 sám. Ma zamestnávateľ ako organizátor súťaže povinnosť nahlásiť výhercu nepeňažnej výhry na daňový úrad? Ak áno, v akej forme?

Zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zamestnanca, v prípade výhry súvisiacej s výkonom závislej činnosti (súťaž vyhlásená zamestnávateľom), je suma nepeňažnej výhry prevyšujúca 350 eur. Aj na výhru v rámci súťaže organizovanej zamestnávateľom sa uplatňuje ustanovenie § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov. Ak zamestnanec vyhrá nepeňažnú výhru v súťaži, ktorý vyhlásil zamestnávateľ (súvisí s výkonom závislej činnosti), potom sa tento príjem posudzuje ako príjem zo závislej činnosti, ktorý zdaní zamestnávateľ preddavkovým spôsobom v mesiaci vyplatenia (sumu prevyšujúcu 350 eur). Zamestnávateľ nemá povinnosť nahlasovať výhercu správcovi dane. Zamestnávateľ zahrnie zdaniteľnú sumu do úhrnu príjmov na riadok 1 potvrdenia o zdaniteľných príjmov.

Pre zamestnanca bez dane

Podľa § 5 ods. 3 písm. c) ZDP je príjmom zo závislej činnosti aj cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom. Cena alebo výhra je zdaniteľná len v prípade, ak nie je oslobodená od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) ZDP. Podľa tohto ustanovenia sa oslobodzujú ceny a výhry neprevyšujúce sumu 350 € za c

Príjmom zamestnanca je teda  podľa § 5 ods. 3 písm. c) ZDP aj cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto zamestnanca za vyživované (§ 33), ak sa takejto súťaže zúčastnili, pričom táto cena alebo výhra sa u týchto výhercov posudzuje samostatne [§ 9 ods. 2 písm. m)].

Zhrnutie na záver:

Spoločnosť -  zamestnávateľ uvádza podmienky a pravidlá súťaže vo svojej internej smernici. Zamestnanec výhru do výšky 350 € nezdaňuje. Do vymeriavacieho základu pre účely sociálneho a zdravotného poistenia vstupujú len zdaniteľné príjmy, t. j. príjmy prevyšujúce sumu oslobodenia 350 €. Ceny a výhry do súťaže budú pre zamestnávateľa daňovým nákladom bez ohľadu na ich výšku, či už v peňažnej alebo v nepeňažnej forme.

Motivačné súťaže sú aktivity, ktoré sa dajú realizovať počas roka opakovane, pretože z pohľadu zamestnanca sa posudzuje každá výhra jednotlivo, pričom každá jedna výhra do výšky 350 € je od dane oslobodená. Z toho vyplýva, že nie je ani predmetom odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.

Úspora

AK by zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi odmenu vo výške 350 EUR potom by čistý príjem zamestnanca bol 303,10 a celková cena práce 473,19 EUR.

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica