Opravné a dodatočné daňové priznanie

Blog

Pred a po lehote – ktoré kedy

Opravné daňové priznanie má daňový subjekt  možnosť podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Opravné daňové priznanie nahrádza pôvodne podané daňové priznanie a  je správcom dane vnímané ako riadne daňové priznanie. Sankcie pri podaní opravného  priznania aj pri zvýšení povinnosti voči správcovi dane nehrozia.

Dodatočné daňové priznanie podáva daňový subjekt  po uplynutí lehoty na podanie  daňového priznania.

Právo / versus povinnosť

Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie zákon ukladá daňovníkovi v ustanovení § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku, ak zistí, že

  • jeho daň má byť vyššia ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní,
  • ak zistí, že daň má byť vyššia ako bola správcom dane vyrubená.

V oboch uvedených prípadoch je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po zistení povinnosti podať dodatočné daňové priznanie s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň aj splatná.

Daňovník má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. c) daňového poriadku do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ak zistí, že daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Daňovník je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie (§ 16 ods. 4 daňového poriadku), ak  zistí, že

  • daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia,
  • daň má byť nižšia ako bola správcom dane vyrubená,
  • daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo
  • daňová strata je vyššia ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Podľa ustanovenia § 68 ods. 4 daňového poriadku je daň vyrubená podaním daňového priznania vrátane dodatočného daňového priznania.

Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie.

V prípade ak daňový subjekt podáva dodatočné daňové priznanie je povinný vyplniť riadky 64-74 oddielu VII ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA.

Ak teda daňový subjekt, do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu oznámil správcovi dane predĺženie lehoty na podanie a určil dátum do 30.6.2024, má právo podať opravné daňové priznanie ak už jedno DP podal.

V prípade, ak daňový subjekt podal daňové priznanie za rok 2023 v základnej lehote do 31.3.2024 a v podanom priznaní zistil chybu a je povinný údaje opraviť, takýto daňovník podáva dodatočné daňové priznanie.

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica