Oslobodenie pri prevode cenných papierov od 1.1.2024 – špecifické situácie

Blog

Novela Zákona o dani z príjmu platná od 1.1.2024 zo sebou primáša nový spôsob oslobodzovania príjmu z kapitálového majetku. V ďalšom texte vynímam špecifické prípady na uplatnenie respektíve neuplatnenie uvedeného pravidla oslobodenia.

Podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2024 bude od dane z príjmov oslobodený príjem fyzickej osoby z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia; z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e), ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia; okrem dočasných listov, vkladových listov, pokladničných poukážok, vkladných knižiek, kupónov, zmeniek, šekov, cestovných šekov, náložných listov, skladištných listov, skladiskových záložných listov, tovarových záložných listov, družstevných podielnických listov a vkladových potvrdeniek.

Ak teda v roku 2024 dosiahne fyzická osoba   príjem vo forme výnosov z cenných papierov (dlhopisov), ktorý je príjmom z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, tento príjem nebude ani v roku 2024 oslobodený od dane z príjmov.

Na účely dane z príjmov je potrebné rozlišovať príjem fyzickej osoby vo forme výnosov z cenných papierov, ktorý je príjmom z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, od príjmu z predaja cenných papierov podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

Príklad č.1:   FO má  v držbe dlhopisy so splatnosťou 5 rokov.  Výnos z dlhopisu vyplatený pri jeho splatnosti je výnos podľa § 7 a teda nie je od dane oslobodený

Príklad č.2: Ak FO  v roku 2024 dosiahne príjem z predaja cenného papiera, napr. akcie, ktorú vlastní dlhšie ako 3 roky, potom príjem z predaja tejto akcie bude v roku 2024 od dane z príjmov oslobodený, a to za predpokladu, že predmetná akcia nebola obchodným majetkom. Uvedené sa však nevzťahuje na príjem z prevodu členského podielu v družstve, ani na družstevné podielnícke listy. Na oslobodenie príjmu fyzickej osoby z prevodu členských práv družstva sa vzťahuje ešte ustanovenie § 52 ods. 21 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je oslobodený príjem fyzickej osoby z prevodu členských práv, ak boli tieto členské práva nadobudnuté v období do 31.12.2003.

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica