Ročné zúčtovanie dane

Blog

Daňovú povinnosť za rok 2023 je povinná  vysporiadať  si každá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 presiahla hranicu zdaniteľných príjmov vyššiu ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane, teda polovicu zo sumy 4 922,82 EUR – teda každá fyzická osoba , ktorá presiahla príjem 2 461,41 EUR.

Povinnosť podať daňové priznanie a vysporiadať daň má okrem toho aj  fyzická osoba, ktorej príjmy nepresiahli zákonom stanovenú hranicu, ale v roku  2023 dosiahla daňovú stratu, či fyzická osoba, ktorú na to vyzval správca dane.

Fyzická osoba, zamestnanec  má pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti na výber:

  • daňové priznanie si podá sama
  • požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane v súlade so Zákonom 595/2003 o dani z príjmu

O vykonanie ročného zúčtovania môže podľa zákona o dani z príjmov požiadať daňovník, ktorého:

  • príjmy za rok 2023 pochádzali výlučne len  zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
  • zdrojom príjmov v roku 2023 boli aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 zákona o dani z príjmov), no pri týchto príjmoch neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 (t. j. daň z týchto príjmov nepovažoval za vysporiadanú).

Daňovník nemá nárok požiadať  svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 v prípade, ak:

  • v roku 2023 dosahoval aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti – napr. ak bol zamestnanec časť roka živnostníkom (dosahoval príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov), v tomto prípade je zamestnanec povinný za rok 2023 podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B

Daňovník má právo nie povinnosť požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

Právo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania môže  zamestnanec ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi počas roka 2023 vyplácal zdaniteľný príjem (mzdu).

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024) požiada zamestnanec svojho zamestnávateľa podaním žiadosti na predpísanom novom tlačive s názvom „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2023“. Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonáva, t. j. že za rok 2023 bude môcť zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 15. februára 2024.

Tlačivo je možné podľa dohody zamestnanca a zamestnávateľa doručiť v listinnej podobe alebo elektronicky.

Bez dokladov to zamestnávateľ neurobí

Ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane je zamestnanec povinný priložiť aj všetky povinné  doklady, ktoré bude zamestnávateľ potrebovať na spracovanie ročného zúčtovania.  Bez potrebných dokladov nebude zamestnávateľom ročné zúčtovanie spracované, respektíve nebude spracované správne.

V prípade ak  mal zamestnanec v roku 2023 viacerých zamestnávateľov, je povinný zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, predložiť tiež „Potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona za rok 2023“ od všetkých jeho ostatných zamestnávateľov.

Lehota na požiadanie o vydanie potvrdenia o výške zdaniteľných príjmov je 5.2.2024.

Zamestnávateľ má povinnosť toto potvrdenie doručiť zamestnancov, ktorý o to požiada do 12.2.2024

Ako vyplniť žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024)

I. Údaje o zamestnancovi – zamestnanec tu vyplní svoje osobné údaje a názov zamestnávateľa, od ktorého žiada o ročné zúčtovanie dane a tiež zaškrtáva potrebné vyhlásenia (napr. ak je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak je poberateľom starobného alebo iného dôchodku, resp. že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v zdaňovacom období, za ktoré podáva žiadosť, tvorí 90 % a viac zo všetkých jeho príjmov dosiahnutých v SR a v zahraničí);

II. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
  • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
  • nezdaniteľnú časť na daňovníka,
  • nezdaniteľnú časť na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a na doplnkové dôchodkové sporenie;

III. Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa/deti – potrebné doručenie rodných listov detí

IV. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky – potrebné doručenie potvrdenia z banky

V. Uplatnenie poistného a príspevkov;

VI. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie;

VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona – túto časť vyplní zamestnanec ak chce poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane zvolenej organizácii.

Dokedy je zúčtovanie vykonané

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom za rok 2023 je najneskôr do 2. apríla 2024 (štandardne je lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, avšak v roku 2024 pripadá tento deň na víkend/sviatok, takže sa lehota na jeho vykonanie predlžuje na najbližší pracovný deň, ktorý je 2. apríla).

Zamestnanec zároveň v uvedenej lehota doručí zamestnancovi
  • potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov (ak ho o to zamestnanec požiadal v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane) – v lehote do 15. apríla 2024,
  • potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2023 – v lehote do 30. apríla 2024.

Zamestnanci , ktorí nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 budú mať doručené Potvrdenie o zdaniteľných príjmov.

Prehľad termínov súvisiacich s ročným zúčtovaním dane.

Prehľad termínov súvisiacich s ročným zúčtovaním dane.
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica