Zákon o dani z príjmu 2024 – fyzické osoby

Blog

V § 2 písm. ai), aj) a al) ZDP  sa na účely tohto zákona ustanovujú definície pojmov nasledovne:

  • virtuálnou menou je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, a ani nie je nevyhnutné naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými FO alebo PO ako platobný prostriedok a ktorý možno prevádzať, uchovávať, alebo s ním elektronicky obchodovať,
  • stablecoinom sa rozumie akákoľvek virtuálna mena, ktorej cena je relatívne stabilná z dôvodu jej naviazania na určitú komoditu, peňažnú menu alebo z dôvodu regulácie jej ponuky na základe stanoveného algoritmu,
  • stakingom sa rozumie prírastok virtuálnej meny získaný overovaním transakcií vo virtuálnej sieti. Mení sa definícia pojmu predaj virtuálnej meny, ktorým sa v zmysle § 2 písm. ak) ZDP rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby, odplatný prevod virtuálnej meny alebo výmena virtuálnej meny za stablecoin. Za predaj virtuálnej meny sa nepovažuje výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu.

1. Kapitálový majetok

1.1. Príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c) ZDP – uplatnenie výdavkov podľa § 7 ods. 11 ZDP

Rozširuje sa okruhu výdavkov, ktoré je možné uplatniť pri príjmoch z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1  písm. c) ZDP, t. j. pri príjmoch, ktorými sú úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností. Okrem výdavku podľa § 7 ods. 7 ZDP, čo je povinne platené poistné z týchto príjmov, je pri uvedených príjmoch možné od 1. januára 2024 v súlade s § 7 ods. 11 ZDP uplatniť ako výdavok aj výdavok preukázateľne priamo vynaložený na obstaranie finančného majetku, ktorý bol použitý pre dosiahnutie tohto príjmu.

1.2.  Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) podľa § 7 ods. 1 písm. g) ZDP -  oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. k) ZDP

V ustanovení § 9 ods. 1 písm. k) ZDP sa zavádza oslobodenie od dane FO pre príjmy z vyplatenia podielových listov podľa § 7 ods. 1 písm. g) ZDP, a to po uplynutí troch rokov od ich vydania. Od dane nie je oslobodený príjem z vyplatenia podielových listov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka..

1.3.  Príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 2 ZDP

Mení sa spôsob určenia príjmu z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 2 ZDP. Od 1. januára 2024 príjmom z kapitálového majetku podľa tohto ustanovenia je výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a obstarávacou cenou cenného papiera; ak dôjde  k predčasnému splateniu cenného papiera, namiesto menovitej hodnoty sa použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi späť.

V § 7 zákona o dani z príjmov sa nahrádza pojem „emisný kurz“ pojmom „obstarávacia cena“, ktorá je podľa novely zákona pre každého investora individuálna na rozdiel od emisného kurzu, ktorý je pre celú emisiu cenných papierov rovnaký.  Predmetné ustanovenie od 1. januára 2024 bude znieť nasledovne: „Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a obstarávacou cenou cenného papiera; ak dôjde k predčasnému splateniu cenného papiera, namiesto menovitej hodnoty sa použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi späť.“

1.4. Príjmy z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP -  oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. k) ZDP

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. k) ZDP v znení účinnom od 1. januára 2024 sú od dane FO oslobodené

  • príjmy z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia;
  • príjmy z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia; okrem dočasných listov, vkladových listov, pokladničných poukážok, vkladných knižiek, kupónov, zmeniek, šekov, cestovných šekov, náložných listov, skladištných listov, skladiskových záložných listov, tovarových záložných listov, družstevných podielnických listov a vkladových potvrdeniek.  

Od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.

1 Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní; v prípade predčasného splatenia cenného papiera sa namiesto menovitej hodnoty použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi späť.

Prehľad daňových a odvodových povinnosti pri kapitálovom majetku od 1.1.2024

Prehľad daňových a odvodových povinnosti pri kapitálovom majetku od 1.1.2024

2. Virtuálna mena

Základ dane (čiastkový základ dane) a osobitný základ dane pri príjmoch z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t)  ZDP

Od 1. januára 2024 v súlade s ustanovením § 8 ods. 17 ZDP sa príjem podľa § 8 ods. 1  písm. t) ZDP z predaja virtuálnej meny nadobudnutej stakingom, rovnako ako je to v prípade príjmu  podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP z predaja virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou, zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období realizácie predaja tejto virtuálnej meny.

Súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) je príjem z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t)  ZDP dosiahnutý pri výmene virtuálnej meny za majetok, pri výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo pri výmene virtuálnej meny za stablecoin pri použití ocenenia podľa § 17 ods. 43 ZDP.

Vychádzajúc z ustanovenia § 8 ods. 17 ZDP v spojení s § 51e ods. 5 a 6  ZDP, príjmy z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), ak k predaju virtuálnej meny došlo do jedného roka od jej nadobudnutia.

V súlade s § 51e ods. 5 ZDP, príjmy z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP, ak k predaju virtuálnej meny došlo po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia, sa zahŕňajú do osobitného základu dane. To neplatí pre príjem z predaja virtuálnej meny, ktorá bola obchodným majetkom daňovníka. Ustanovenie § 8 ods. 17 ZDP sa použije primerane. Príjmy z predaja virtuálnej meny podľa § 8 ods. 1 písm. t) ZDP vyplácané daňovníkovi za podmienok ustanovených v § 51e ods. 5 ZDP sú v súlade s § 51 ods. 6 ZDP súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania k dani z príjmov FO podľa § 32 ZDP zdaňovaného sadzbou dane v zmysle ustanovenia § 15 písm. a) piateho bodu ZDP v znení účinnom od 1. januára 2024, t. j. sadzbou dane vo výške 7 %.    

2.1 Príjmy z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby

Oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. s) ZDP   V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. s) ZDP sa od dane FO oslobodzujú príjmy z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavky podľa § 8 ods. 2  ZDP (t. j. o výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie týchto príjmov) nepresiahne v zdaňovacom období 2 400 EUR, pričom ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 2 400 EUR, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.

2.2 Kryptomeny a dane v roku 2023 – aj so zdravotným poistením

Podľa dnes platnej právnej úpravy platí, z 1.októbra 2018 (novela zákona č. 213/2018 Z. z. o  dani z príjmov, ktorá upravuje zdaňovanie kryptomeny) - kryptomena sa zdaňuje až v momente predaja, pričom za  predaj virtuálnej meny sa považuje:

  • výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu – to znamená, že meníte napr. bitcoin za ehereum
  • výmena virtuálnej meny za majetok – to znamená, ak zaplatíte za nejaký tovar na e-shope
  • výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby – táto výmena predstavuje platbu kryptomenou napr. za nový strih u kaderníka.
  • odplatný prevod virtuálnej meny – to znamená, že sumu musíte zdaniť ak uskutočníte prevod z kryptomeny na eurá, doláre alebo inú menu

Pri kryptomenách nie je uvedená žiadna odpočítateľná položka a na zdanenie kryptomeny sa nevzťahuje ani nezdaniteľná čiastka na daňovníka. Pri akejkoľvek čiastke je potrebné zaplatiť klasickú sadzbu dane (19% alebo 25%) a na základe zúčtovania fyzická osoba zaplatí zo zisku z predaja 14% zdravotné poistenie. A to aj v prípade, že by išlo o čiastku napr. 1€.
Kryptomena sa zdaňuje až v momente predaja, nie v momente ťaženia. Uplatniť je  možné  preukázateľné výdavky, ktoré boli vynaložené na dosiahnutie príjmu.
Výdavky môžu byť: (nákupná cena, poplatky na burze, náklady na elektrickú energiu, náklady na prevádzku. cieľom novely je podľa dôvodovej správy znížiť daňovo-odvodovú záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien, a tým zjednodušiť ich používanie v bežnom živote.

Na príjem dosiahnutý z predaja a virtuálnych mien možno nahliadať primerane ako na  príjem plynúci z finančného majetku. K dosiahnutému príjmu z predaja virtuálnej meny je možné uplatniť daňové výdavky podľa §19 ZDP do výšky príjmov z predaja primerane podľa §19 ods.2 písm. f) ZDP. V ostatných prípadoch zahrňovania nákladov a výnosov do základu dane sa postupuje v súlade zo ZDP vychádzajúc zo ZoÚ.

2.3 Od 1.1.2024 sa pri predaji kryptomien bude uplatňovať takzvaný časový test.

Najdôležitejšia zmena je, že platí ak osoba predá svoje kryptomeny po roku od ich kúpy, príjmy sa zdania nižšou sadzbou dane vo výške sedem percent.
Pri ich predaji do jedného roka sa príjem z predaja zahrnie do základu dane spolu s ostatnými príjmami.
Príjem z predaja kryptomeny, ktorú osoba získala ťažbou alebo stakingom, sa zahrnie do základu dane až vtedy, keď sa predá.
Výmena jednej kryptomeny za inú, s výnimkou stablecoinov, už nebude zdanená. Ak sa realizuje výmena  kryptomeny za majetok alebo služby, príjem do výšky 2 400 eur ročne sa nebude zdaňovať.
Fyzické osoby budú oslobodené od povinnosti platiť odvody na zdravotné poistenie z príjmu z predaja kryptomien, ak kryptomena nebola súčasťou ich obchodného majetku.
Teda od spomínaného dátumu je  možné  predať kryptomeny so 7 % ziskom a to vrátane tých, ktoré boli obstarané  ešte pred novelou tohto zákona. Nie je potrebné kupovať kryptomeny znova až po termíne začiatku platnosti tohto zákona, aby sa na ne uplatnili nové podmienky. Stále je ale potrebné splniť časový test. Teda netýka  sa to kryptomien nakúpených napríklad 15. 11. 2023, pretože ešte neuplynul rok od nákupu.

Zákon o zdravotnom poistení

Predmetom odvodovej povinnosti na zdravotné poistenie nebude od 1.1.2024  príjem z predaja virtuálnej meny podľa zákona o dani z príjmov v prípade, že virtuálna mena nebola obchodným majetkom daňovníka.
Uvedená výnimka sa teda nebude týkať právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré disponujú virtuálnymi menami vo svojom obchodnom majetku.

3. Zamestnanecké akcie

Novelou Zákona o dani z príjmu sa Zavádza sa oslobodenie nepeňažného plnenia od dane zamestnanca, ktoré prijal formou zamestnaneckých akcií ocenených v ich nominálnej hodnote, alebo obchodného podielu na spoločnosti s  ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu pripadajúceho na zamestnanca, v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa a pri splnení zákonom definovaných podmienok.
Obdobná úprava ako pre zamestnancov sa zavádza aj pre tzv. kontraktorov, ktorí nadobudnú akcie alebo obchodné podiely od spoločností v súvislosti s výkonom svojej činnosti pre tieto spoločnosti.
Predmetné oslobodenia sa použijú na nepeňažné plnenia nadobudnuté po 31. decembri 2023. Takto nadobudnuté akcie/ podiely však potom budú vždy zdaniteľným príjmom pri predaji (bez možnosti oslobodenia aj v prípade splnenia časového testu).

Ing. Lucia Sandtner, PhD
Audítor, daňový poradca

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica