Zdaňovanie subjektov nezriadených na podnikanie

Blog

Príjem od dane oslobodený versuz príjmy ktoré nie sú predmetom dane

Kto sú subjekty nezriadené na podnikanie

V súlade s § 12 ods. 3 pism a. Zákona 595/2003 o dani z príjmov je za subjekt nezriadený na podnikanie považovaný:

  • občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž a, subjekty výskumu a vývoja

V súlade s § 12 ods. 3 pism b. Zákona 595/2003 o dani z príjmov je za subjekt nezriadený na podnikanie považovaný

  • záujmové združenia právnických osôb /§20f až §20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov/, profesijné komory, politické strany a politické hnutia /Zákon č. 85/2005 Z. z. o, politických stranách a politických hnutiach,/ štátom uznané cirkvi /Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov /Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov znení neskorších predpisov/, obce /Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov/, vyššie územné celky /Zákon č.302/2001Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov , rozpočtové a príspevkové organizácie /Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/, štátne fondy /napr. zákon č.607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania/, ad-

Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú

  • príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to, vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov
  • z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorý sa daň vyberá podľa § 43, teda daň vyberaná zrážkou.

Pri posúdení či podať alebo nepodať daňové priznanie je potrebné definovať -  čí ma subjekt nezriadený na podnikanie príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo poodsudzovať príjmy z pohľadu ich oslobodenia.

Príjem, ktorý nie je predmetom dane

  • Príjem podľa § 50 ZDP – v praxi  známy ako pojem príjem z 2%.
  • Príjem získaný dedením, darovaním *- je potrebné presne definovať, či sa jedná o dar- teda zvyčajne finančné plnenie bez podmienky spotreby prostriedkov, alebo o finančné plnenie s presne definovanou podmienkou spotreby. Dar je len v prípade, ak použitie finančných prostriedkov nie je podmienené

Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obch. spoločnosti – podielnikom je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike
Príklad: Obec prijala v 2023 podiely na zisku vyplácané z výsledku hospodárenia vykázaného za účtovné obdobie 2019 od svojej tuzemskej dcérskej spoločnosti vo výške 5 000 eur. Ide o zdaniteľný príjem?
Nie, pretože podiely na zisku vyplácané tuzemskou obchodnou spoločnosťou inej tuzemskej spoločnosti(napr. obci) z výsledku hospodárenia vykázaného za účtovné obdobie 2019 v roku 2023 nie sú naďalej predmetom dane.

  • Príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcii a podielov*

V prípade, ak má právnická osoba jediný príjem, ktorý nie je  podľa horeuvedeného predmetom dane – NIE JE POVINNÁ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE

V prípade, ak má právnická osoba iný príjem, ktorý je predmetom dane, je povinná podať daňové priznanie a účtovnú závierku štandardne  do 31.3. respektíve v predĺženej lehote.

Predmetom dane je a zdaniteľný príjem § 2 písm. h) ZDP a oslobodený príjem (§ 13 ZDP).

V prípade, ak daňovník nezriadený na podnikanie dosahuje príjem, ktorý je predmetom dane, je povinný v následnom kroku overiť, či uvedený príjem nespadá medzi oslobodené plnenia podľa § 13.

Tým je - príjem rozpočtových organizácii z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa, okrem príjmov podľa § 43 (daň vyberaná zrážkou)

  • Štátnych fondov, príjmy rady pre riešenie krízových situácii...-
  • Príjmy z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty
  • Obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku

Príklad:  Obec predala v r.2023 obchodný podiel, ktorý vlastnila od roku 2011. Podlieha tento príjem zdaneniu? Nie, pretože obce a vyššie územné celky majú všetky príjmy plynúce z predaja a prenájmu ich majetku (aj finančného majetku) oslobodené od dane podľa §13 ods.1 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Príklad: Rozpočtová organizácia zriadená obcou – základná škola dosiahla v zdaňovacom období roku 2023 príjmy z nájomného a tieto boli súčasťou rozpočtu od zriaďovateľa. Uvedený príjem je oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Profesionálny volejbalový športový klub založený podľa zákona o združovaní občanov prijal v roku 2023 sponzorské v zmysle zmluvy o sponzorstve v športe vo výške 15 000 eur. Je tento príjem predmetom dane? Áno, ide o príjem, ktorý je predmetom dane a súčasne je aj zdaniteľným príjmom, pretože nie je oslobodený podľa iných ustanovení §13 zákona o dani z príjmov.

Príspevková organizácia – mestské múzeum dosiahla v roku 2023 príjmy z prenájmu časti priestorov múzea pre konanie rôznych spoločenských akcií podnikateľov aj širokej verejnosti. Ide o zdaniteľný príjem príspevkovej organizácie, pretože tieto príjmy nie sú oslobodené od dane.

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica